fbpx
Skip to main content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Sportcorner, handelsnamen en activiteiten van Sportcorner, gevestigd te Baarn, Zuidereind 5. Deze algemene voorwaarden zijn op alle bestelde producten bij Sportcorner van toepassing.

1. Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1.     Aanbieder, te weten Sportcorner, onderdeel van de organisatie Sportivun BV., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71407235 en onder meer opererend als exploitant van de webwinkel www.sportcorner.nl (zie ook nadere specificatie adresgegevens Aanbieder: artikel 12.)

1.2.     Particuliere Klant: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Aanbieder via de door Aanbieder geëxploiteerde website.

1.3.     Klant: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met Aanbieder via de door Aanbieder geëxploiteerde website.

1.4.     Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5.     Website: webwinkel www.sportcorner.nl.

1.6.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door Aanbieder geëxploiteerde website overeenkomsten ter zake koop/verkoop op afstand van producten en/of diensten tot stand komen tussen Aanbieder en de klant, waarbij in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van techniek voor communicatie op afstand.

1.7.     Producten: de producten, die middels de Website worden aangeboden aan de Klant en als zodanig zijn beschreven op de Website: sportcorner.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1.     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Aanbieder via de Website zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.     Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Aanbieder alleen bindend indien en voor zover deze door Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3.     Deze Algemene Voorwaarden zijn primair van toepassing op de contractuele relaties tussen Aanbieder en de Klant ter zake van de verkoop van de Producten op basis van een Overeenkomst op afstand. In geval van een Particuliere Klant zijn de voorwaarden van gedeelte 2 van deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1.     Aanbiedingen van Aanbieder zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn, c.q. de termijn zoals in de aanbieding uitdrukkelijk vermeld. Indien de aanbieding geen termijn vermeldt, wordt het aanbod vrijblijvend geacht, in welk geval de Aanbieder gerechtigd is het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

3.2.     De aanbieding bevat een adequate omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Voor een ieder kenbare vergissingen of omissies in het aanbod binden Aanbieder niet.

3.3.     Afbeeldingen en gegevens in het aanbod, zoals kenbaar gemaakt op de Website, zijn indicatief en kunnen als zodanig geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. In het bijzonder kan de Aanbieder niet garanderen, dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.

Artikel 4. Prijzen

4.1.     Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en expliciet in het aanbod anders is aangegeven.

4.2.     Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten. Als gevolg daarvan wordt voor de gevolgen daarvan geen aansprakelijkheid aanvaard en is in dat geval de Aanbieder niet verplicht het product op basis van de onjuist aangegeven prijs te leveren.

4.3.     Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen, tenzij in het bestelproces onderscheid is gemaakt tussen de basisprijs en de verschuldigde bezorgkosten. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan de Klant medegedeeld (zie ook sportcorner.nl/bestelproces).

4.4.     Gedurende in de aanbieding vermelde termijn, worden de prijzen van de aangeboden producten c.q. diensten niet aangepast, behoudens aanpassingen als gevolg van wijzigingen in overheidsheffingen c.q. BTW- tarieven.

4.5.     De Aanbieder is gerechtigd – onverlet het gestelde in 4.4. – om de prijzen van de Producten in de loop van de tijd aan te passen.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd / inloggen

5.1.     Een overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant komt tot stand op het moment van opdrachtverlening door de Klant op basis van het aanbod van Aanbieder en het instemmen door de Klant met de in het aanbod gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, ingeval sprake is van Producten die op voorraad zijn dan wel niet op voorraad maar nabesteld kan worden. Bij offerte producten, die specifiek en/of op maat dienen worden gereed gemaakt, zal een telefonische en email procedure voor  aanvaarding van de opdracht worden gehanteerd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2.     Zodra de Klant uitvoering heeft gegeven aan de in het kader van het bestelproces geselecteerde betaalmethode, zal Aanbieder uitvoering geven aan de levering en toezending van de Producten, te weten zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de richtlijnen, zoals opgenomen op de Website (sportcorner.nl/verzending).

5.3.     Aanbieder zal bij de (schriftelijke) bevestiging van de opdracht c.q. de bestelling van de Klant adequate informatie doen toekomen aan de Klant met betrekking tot:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Aanbieder waar de Klant met klachten terecht kan, inclusief de geldende klachtenprocedure;
 2. (in geval van een Particuliere Klant) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Particuliere Klant van een herroepingsrecht gebruik kan maken (zie ook hieronder gedeelte 2);
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en geldende garanties (waaronder wettelijke conformiteit);
 4. eventuele vereiste voor opzegging van de Overeenkomst, indien en voor zover de Overeenkomst een duurkarakter heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 5. de overige wettelijk verplichte informatie die door exploitanten van webwinkels na bestelling aan klanten dient te worden verschaft.

5.4.     De Klant erkent erop gewezen te zijn en gehouden te zijn om de geleverde Producten kort na ontvangst, te weten uiterlijk  5 werkdagen,  te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie geldende procedure Artikel 11 Reclame en indiening Klacht

5.5.     Indien artikelen niet voorradig zijn en een reguliere levertijd niet haalbaar is, dan neemt Aanbieder contact met de Klant op. Iedere overeenkomst wordt derhalve aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende en/of tijdige beschikbaarheid van de betreffende Producten.

5.6.     De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen, tenzij de Klant in een specifiek geval expliciet toestemming aan Aanbieder heeft verleend voor een langere levertijd. Voor nadere richtlijnen met betrekking tot de  reguliere levertijden wordt verwezen naar de website: www. sportcorner.nl / bestelproces 

5.7.     Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

5.8.     Klant moet de door Aanbieder aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die inlogt op de Website ook daadwerkelijk een Klant van Aanbieder is. Klant dient Aanbieder op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Aanbieder heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

5.9.     Aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

5.10.     De Aanbieder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, c.q. verder uit te voeren, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden vooraf te verbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.     Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven de geleverde goederen eigendom van Aanbieder.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1.     Klant dient de betalingen aan Aanbieder volgens een van de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.

7.2.     De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen – ingeval van mogelijkheid van betaling op factuurbasis – binnen 14 dagen na bezorging van het product en/of dienst te worden voldaan.

7.3.     Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.4.     De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.5.     In bovenstaande gevallen heeft Aanbieder voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Aanbieder vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1.     De totale aansprakelijkheid van Aanbieder jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW

8.2.     Aansprakelijkheid van Aanbieder jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3.     Buiten het gestelde in artikel 8.1.n rust op Aanbieder jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.1 genoemde beperking van aansprakelijkheid komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanbieder.

8.4.     De aansprakelijkheid van Aanbieder jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Aanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Aanbieder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aanbieder in staat is adequaat te reageren.

8.5.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt, waarbij voorwaarde is dat altijd uitvoering is gegeven aan het gestelde in artikel 5.4 over het indienen van een klacht, bij gebreke waarvan een recht op schadevergoeding vervalt.

8.6.     De Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Aanbieder geleverde producten, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten, materialen of resultaten.

Artikel 9. Overmacht

9.1.     In geval van overmacht is de Aanbieder niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie

10.1.     Aan de Klant komen de rechten toe met betrekking tot conformiteit en garantie, zoals opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat Aanbieder er in beginsel voor instaat dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijk te stellen eisen ter zake deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 

Artikel 11. Reclame/klachten

11.1.     Aanbieder kent een klachtenprocedure, welke is opgenomen op de Website. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Klant binnen redelijke termijn en adequaat, te weten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Producten, gespecificeerd te worden ingediend bij Aanbieder, direct nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd c.q. redelijkerwijs heeft kunnen constateren.

11.2.     Indien Aanbieder geen invulling geeft aan tijdige reclamering, vervalt elke aanspraak van de Klant ten aanzien van Aanbieder ter zake, onverlet de toepasselijkheid van eventuele geldende garantiebepalingen.

11.3.     Indien Aanbieder de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.

11.4.     De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel.

11.5.     Reclame schort overige verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12. Contact gegevens/identiteit van Aanbieder

Aanbieder Sportivun BV,
Webwinkel: www.sportcorner.nl
Bezoekadres:
Zuidereind 5
3741 LG Baarn

Bereikbaarheid:
e-mail: informatie@sportivun.nl
KvK-nummer: 71407235
BTW-nummer: 825689181 B01
Rekening nummer: NL 07 RABO 0329 6127 19

Artikel 13.  Duur transacties

De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een daartoe overeengekomen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 Artikel 14. Slotbepalingen

14.1.     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2.     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland

14.3.     Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

2. Aanvullende voorwaarden voor transacties met een particuliere klant

Algemeen

15.      Indien blijkt dat bij de aanvraag of totstandkoming van de overeenkomst door de Particuliere Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de condities c.q. overeengekomen prijs aan te passen op basis van de juiste gegevens.

16.      De Particuliere Klant onderkent dat aan zijn hoedanigheid op basis van de wet soms vereisten kunnen worden gesteld, die het de Aanbieder beletten om uitvoering te geven aan de door de Particuliere Klant verstrekte opdrachten (denk aan het verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen onder de achttien jaar). In een dergelijk geval is de Aanbieder gerechtigd om zodanig te handelen, dat uitvoering gegeven kan worden aan wettelijke voorwaarden c.q. vereisten.

17.      Indien de levertijd in reguliere opdrachten langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na een eventuele ontbinding aan de Particuliere Klant terugbetaald.

Herroepingsrecht

18.     De Particuliere Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Aanbieder binnen 14 werkdagen te herroepen c.q. te ontbinden. In dat geval zal Aanbieder het eventueel reeds ontvangen aankoopbedrag vergoeden aan de Particuliere Klant. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Aanbieder.

19.     Wanneer de Particuliere Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen veertien dagen na ontvangst van het Product kenbaar te maken aan de Aanbieder. Het kenbaar maken dient de consument te doen door middel van het Modelformulier.. Nadat de Particuliere Klant via genoemd Modelformulier kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de Particuliere Klant het product binnen veertien dagen retour te sturen. De Particuliere Klant dient te bewijzen, dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

20.     Producten welke worden geretourneerd dienen in ongebruikte staat te zijn, vrij van beschadigingen en compleet. De Particuliere Klant zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of de Particuliere Klant het product wenst te behouden. De Particuliere Klant accepteert ter zake de door Aanbieder verstrekte redelijke en adequate instructies.

21.     Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. De terug­zending geschiedt derhalve voor risico van de Particuliere Klant.

22.     De Particuliere Klant kan in beginsel geen beroep doen op een herroepingsrecht, indien de geleverde producten c.q. diensten vanwege Aanbieder vallen onder de categorieën waarop een wettelijke uitzondering op basis van de wet geldt.

23.     Indien de Particuliere Klant na afloop van de in artikel 19 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de Aanbieder heeft teruggezonden, is de koop een feit op basis van de gesloten overeenkomst.

24.     Indien de Particuliere Klant een bedrag betaald heeft, zal de Aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het teruggezonden product, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Particuliere Klant is gebruikt, tenzij de Particuliere Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Particuliere Klant zelf, is de laatste aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.

Aansprakelijkheid

25.       In afwijking van het gestelde in artikel 8 (Aansprakelijkheid) in gedeelte 1 geldt in geval van een contractuele relatie tussen Aanbieder en Particuliere Klant dat ter zake van de aard en omvang van de aansprakelijkheid bij toerekenbare niet-nakoming vanwege Aanbieder, zal worden aangesloten bij hetgeen daaromtrent bepaald is de Nederlandse wet.

0
  0
  Uw winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar winkel